Dodaj do ulubionych
Stwórz nową listę ulubionych produktów

Regulamin

REGULAMIN hurtowni internetowej Pamea.pl

z 18.11.2022

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach hurtowni internetowej;

4. Hurtownia Internetowa (Sklep internetowy) – serwis internetowy dostępny pod pamea.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Hurtowni Internetowej;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym hurtownię internetową a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Hurtowni;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z hurtowni internetowej dostępnej pod adresem pamea.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Hurtownia internetowa, działająca pod adresem pamea.pl, prowadzona jest przez FH PAMEA Piotr Spławski ul. Beskidzka 40, 91-611 Łódź,.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach hurtowni internetowej;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach hurtowni internetowej;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach hurtowni internetowej;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach hurtowni internetowej.

2.5. Korzystanie z hurtowni internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 11. lub nowszej z włączoną obsługą Java, lub

b) Google Chrome w wersji 38. lub nowszej z włączoną obsługą Java,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 600 x 800 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze hurtowni internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pamea.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem hurtowni internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu pamea.pl oraz sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Hurtowni Internetowej Pamea.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania z hurtowni internetowej

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze hurtowni internetowej jest rejestracja w jej ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Hurtowni.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Pamea.pl (FH PAMEA Piotr Spławski ul. Beskidzka 40, 91-611 Łódź,) może pozbawić Klienta prawa do korzystania z hurtowni internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów hurtowni internetowej ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w hurtowni internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem hurtowni internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów hurtowni internetowej,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Pamea.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Pamea.pl.

d) dopuści się próby sprzedaży wystawionego przez Pamea.pl asortymentu nie posiadając fizycznie towaru zakupionego w naszej hurtowni.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze hurtowni internetowej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Pamea.pl.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, hurtownia internetowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania z hurtowni internetowej w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach hurtowni internetowej niezamówionej informacji handlowej,

d) korzystania z hurtowni internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Pamea.pl,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach hurtowni internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania z hurtowni internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem hurtowni internetowej należy wejść na stronę internetową Pamea.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze hurtowni internetowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z FH PAMEA Piotr Spławski ul. Beskidzka 40, 91-611 Łódź, Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Dziękujemy za zamówienie", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską (DPD) lub w drodze odbioru osobistego. Koszty dostawy wynoszą http://pamea.iai-shop.com/Koszty-wysylki-cterms-pol-14.html. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Pamea.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku specyfikacji Zamówienia / faktury VAT / paragonu.


VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego: 04 1140 2004 0000 3102 7671 4179 (MBank) SWIFT: BREXPLPWMBK

b) przy odbiorze towaru.

c) poprzez wygodne płatności internetowe: przelewy24


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (również elektronicznie za pomocą e-maila), w terminie 3 dni i wysyłając je na adres podany w niniejszym Regulaminie (FH PAMEA Piotr Spławski ul. Beskidzka 40, 91-611 Łódź) lub mailowo na adres: pameacollection@gmail.com.

7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

  • towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

FH PAMEA Piotr Spławski ul. Beskidzka 40, 91-611 Łódź,

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. FH PAMEA Piotr Spławski ul. Beskidzka 40, 91-611 Łódź, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy: pameacollection@gmail.comFH PAMEA Piotr Spławski ul. Beskidzka 40, 91-611 Łódź, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. FH PAMEA Piotr Spławski ul. Beskidzka 40, 91-611 Łódź, podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić FH PAMEA Piotr Spławski ul. Beskidzka 40, 91-611 Łódź, o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu hurtowni internetowej poprzez adres mailowy: pameacollection@gmail.com lub telefonicznie: 535-344-745 (Spławski Marek).

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Hurtowni Klient może zgłaszać pisemnie na adres: FH PAMEA Piotr Spławski ul. Beskidzka 40, 91-611 Łódź, mailowo pod adres biuro@pamea lub kontakt telefoniczny: 535-344-745 (Spławski Marek).

9.4. W reklamacji Klient powinien podać:  imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer zamówienia, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Hurtowni.

9.5.  FH PAMEA Piotr Spławski ul. Beskidzka 40, 91-611 Łódź, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FH PAMEA Piotr Spławski ul. Beskidzka 40, 91-611 Łódź, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FH PAMEA Piotr Spławski ul. Beskidzka 40, 91-611 Łódź, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę FH PAMEA Piotr Spławski Limanowskiego 15 91-302 Łódź.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

pixel